torek, 23. oktober 2018

[ SLO - SŽ ] Nadgradnja železniškega odseka Pesnica–Šentilj–državna meja

Nadgradnja železniškega odseka Pesnica–Šentilj–državna meja je prvi od štirih sklopov ukrepov, ki bodo izvedeni na 15,5-kilometrskem odseku železniške proge od Maribora do meje z Avstrijo. V okviru projekta se izvajajo nadgradnja progovnega odseka od Pesnice do državne meje ter postaj Pesnica in Šentilj. 

Nadgradnja železniške postaje Pesnica 

Na območju občine Pesnica projekt ureditve železniške povezave Pesnica–Šentilj–državna meja obsega ureditev postaje Pesnica, na kateri bodo zgrajeni dva nova perona ter podhod z dvigalom, s čimer bo omogočen dostop do peronov tudi funkcionalno oviranim osebam. Na območju postaje bo zgrajeno parkirišče za osebne avtomobile. V tem sklopu bo izvedena tudi nadgradnja odseka med železniško postajo Pesnica in železniško postajo Šentilj.
Prihodnji ukrepi 

V letu 2019 je načrtovan začetek gradnje nove železniške povezave na odseku od Počehove do postaje Pesnica, kar vključuje gradnjo predora Pekel v dolžini 1,5 km ter gradnjo viadukta čez pesniško dolino v dolžini 1 km. 

Do leta 2022 je predvidena tudi ureditev križanj ceste z železnico, in sicer cestna ureditev in ukinitev nezavarovanega prehoda Pesnica ter ureditev vzporedne povezovalne ceste z navezavo na obstoječ podvoz. Projekt predvideva tudi ukinitev treh nezavarovanih prehodov in sicer Ranca 1, Ranca 2 in Ranca 3 z izvedbo povezovalnih cest na izvennivojsko križanje ter dodatno zavarovanje nivojskega prehoda Ranca 4. Predvidena je tudi postavitev 5,4 kilometra protihrupnih ograj. 

Nadgradnja železniške postaje Šentilj 

Nadgradnja železniške postaje Šentilj obsega ureditev postaje, gradnjo dveh novih peronov in podhoda z dvigalom, s čimer bo omogočen dostop funkcionalno oviranim osebam, ter parkirišča. Obstoječ nivojski prehod na območju postaje Šentilj pa bo ukinjen.
V celoti bo nadgrajen tudi odsek med železniško postajo Šentilj in državno mejo, kjer bo najzahtevnejši poseg rekonstrukcija obstoječega predora Šentilj. Obstoječi nadhod, ki se nahaja za predorom Šentilj, bo nadomeščen z novim. 

Prihodnji ukrepi 

Ureditve križanj cest in železnice, ki bodo izvedene v nadaljnji fazi projekta in bodo predvidoma zaključene do konca leta 2021, bodo obsegale: 
 ukinitev nivojskih prehodov Štrihovec 1 in 2 ter gradnjo nadvoza čez železnico; 
• ukinitev nivojskega prehoda Šentilj 1 ter gradnjo povezovalne ceste; 
• postavitev 4,2 kilometra protihrupnih ograj Nadgradnja postajališča Cirknica Na območju postajališča Cirknica bodo izvedene nadstrešnice in parkirišče za osebne avtomobile.