sreda, 10. april 2013

Posavci sprašujejo: Kje je obljubljena odprava križanj cest in železnice?


Država se je zavezala, da bo do leta 2014 ukinila več nivojskih križanj z železnico. Te svoje zaveze pa vsaj v sevniški občini ne izpolnjuje in ni videti, da jih bo kmalu.
V tej občini imajo kar 33 nivojskih prehodov, zato si želijo, da bi jih bilo čim manj. Vendar so pri tem nemočni in lahko državo zgolj opozarjajo.
V sevniški občini imajo dve železniški progi, glavno od Zidanega Mosta do Dobove, na kateri ji je 10 nivojskih prehodov cest in poti preko železniških prog, kar 23 pa jih je na železniški progi od Sevnice do Trebnjega.

Zato ti prehodi za občane predstavljajo velik problem, saj je zaradi železniških zapornic promet upočasnjen oziroma večkrat prekinjen, ljudje s čakanjem izgubljajo svoj dragoceni čas, marsikje pa je prehod tudi nevaren in je že terjal smrtne žrtve. Zadnja je bila na nezavarovanem železniškem prehodu v Gornjem Brezovem, kjer sta v nesreči vlaka in osebnega avtomobila umrla dva človeka.
Zato si v sevniški občini močno prizadevajo, da bi ukinili čim več obstoječih nivojskih križanj in jih nadomesti z zunajnivojskimi, pa tudi, da se zavarujejo vsi nezavarovani prehodi. Po besedah sevniškega župana Srečka Ocvirka lahko občina zgolj opozarja na zakonsko dolžnost upravljavca cestne in železniške infrastrukture, da te nivojske prehode ukine in jih nadomesti z drugimi rešitvami – nadvozi, podvozi.
Ocvirk ob tem dodaja: »Prizadevamo si, da bi postopki in rešitve stekli hitreje, saj nivojska križanja ocenjujemo kot problematična tako z vidika pretočnosti kot tudi varnosti prometa, poleg tega pa tudi nizke konkurenčnost železnice v javnem prometu. Od države pričakujemo pripravo protokolov o sodelovanju med lokalno skupnostjo ter lastnikom in upravljavcem cestne in železniške infrastrukture. «

Sevniška občina želi dejavno sodelovatiObčina Sevnica si postopke ukinjanja križanj na glavni železniški progi prizadeva pospeševati predvsem s pripravo oziroma spremembo svojih prostorskih aktov, ki potekajo hitreje. Tako je že zagotovila sprejetje prostorskih pogojev za gradnjo nadvoza v Šmarju, v letu 2012 je bil sprejet občinski podrobni prostorski načrt za most na Log, ki ukinja kar tri nivojske prehode ceste in železnice, hkrati pa prečka reko Savo in predstavlja mestno obvoznico za občinsko središče. Sprejete so tudi spremembe prostorskih aktov za nadvoz na Blanci, kjer bi morale Slovenske železnice in Direkcija za ceste ukiniti dva nivojska prehoda. Prizadevajo si tudi za zavarovanje še nezavarovanih prehodov na progi Sevnica–Trebnje, v krajih Boštanj, Zapuže in Pijavice.
Župan pravi, da so na občini nemočni, kljub temu pa so optimisti: "Sklepi ministra o ukinitvi teh nivojskih prehodov so bili zapisani 1. 1. 2014. In pričakujem, da bodo pristojne institucije v letu 2013 resno začele projektirati rešitve na podlagi sprejetih prostorskih načrtov."
Sevničani si želijo, da bi vsi postopki stekli hitreje in da bi bili nadvozi ali podvozi pod železniško progo zgrajeni čim prej. In da ne bi končali tako kot betonski most čez železniško progo v Boštanju, ki so ga postavili že leta 1940. Ta ni bil nikoli dokončan niti podrt, čeprav se že več kot 70 let ne uporablja.