sreda, 20. marec 2013

Z uspešnim črpanjem evropskih sredstev tudi hitrejši potek del na projektih

Rekonstrukcija, elektrifikacija in nadgradnja proge Pragersko-Hodoš ter modernizacija nivojskih prehodov

Glede na slabo stopnjo pripravljenosti projektov s področja infrastrukture in nizko stopnjo izkoriščenosti evropskih sredstev ob prevzemu mandata te vlade, predvsem na področju OP ROPI, sta MZIP in Vlada RS sprejela ukrepe za pospešeno pripravo projektov in koriščenje sredstev zanje iz finančne perspektive 2007 – 2013. MzIP je v letu 2012 počrpalo 2-krat več evropskih sredstev za projekte kot v letu 2011, v proračunu za leto 2013 pa je predvideno skoraj 3-krat povečano črpanje evropskih sredstev glede na leto 2012.

Večji projekt, ki se izvaja na področju železniške infrastrukture, je elektrifikacija, rekonstrukcija in nadgradnja železniške proge ter modernizacija nivojskih prehodov Pragersko - Hodoš.

Gradbena dela se trenutno izvajajo na projektu "Nadgradnja proge Pragersko-Murska Sobota – 2. etapa", ki je namenjena izboljšanju prevoznih storitev in zagotovitvi zadostnih zmogljivosti proge na odsekih Pragersko-Ptuj in Mekotnjak-Murska Sobota za bodoče prometne potrebe V. panevropskega železniškega koridorja. Cilj projekta je zagotoviti deklarirano osno in dolžinsko obremenitev proge v dolžini 34,95 km za kategorijo D4 - 225 kN/os oz. 80 kN/m ter vzpostaviti pogoje za dvig hitrosti vlakov - ureditev smernih in višinskih elementov tira in kasnejšo elektrifikacijo proge. Pogodba za izvedbo del je bila podpisana z izvajalcem del SŽ-Železniško gradbeno podjetje Ljubljana, d.d., v vrednosti 44.931.544,23 EUR (brez DDV).


Izvedba nadgradnje železniške proge Pragersko-Murska Sobota (spodnjega in zgornjega ustroja) na odsekih Pragersko-Ptuj in Mekotnjak-Murska se je pričela izvajati junija 2012 in bo skladno z določili pogodbe zaključena junija 2014. Nadgradnja proge bo obsegala naslednja dela: odstranitev tira, izkop gramozne grede in obstoječega tampona z odvozom, izdelavo novega tamponskega sloja, izdelavo odprtih odvodnih jarkov in drenažnih jarkov, polaganje ločilnega geosintetika, izdelavo novega tira UIC 60, Pandrol pritrditev na betonskih pragih, ureditev obstoječih nivojskih prehodov v gumi izvedbi, rušenje obstoječih prepustov in gradnja novih prepustov ter obnova obstoječih prepustov in izvajanje zaključnih del. V sklopu projekta bo izvedena tudi obnova postajališč Šikole, Strnišče, Hajdina, Ljutomer mesto in Veržej.

V letu 2012 je bilo izvedeno 9,8 km nadgradnje in sicer na odseku železniške proge Pragersko-Njiverce ter pričelo se je z izvedbo nadgradnje postajališč Šikole in Strnišče. Marca se bodo pričela izvajati dela na odseku Lipovci-Murska Sobota, v istem letu bodo sledila dela na odseku Mekotnjak-Ljutomer in Ljutomer-Lipovci. V letu 2013 se predvideva nadgradnja proge v dolžini 19,3 km ter nadgradnja postajališč Ljutomer mesto in Veržej.

Sočasno z izvedbo omenjenega projekta bo na odseku železniške proge Pragersko-Hodoš potekala tudi izvedba elektrifikacije železniške proge, postavitev protihrupnih ograj, rekonstrukcija postaj Ptuj, Ivanjkovci,Ljutomer in Murska Sobota ter rekonstrukcija odsekov pred Ormožem, v
Pavlovcih in v Ivanjkovcih ter modernizacija nivojskih prehodov Pragersko-Hodoš.

V sklopu projekta modernizacija nivojskih prehodov Pragersko-Hodoš bo zgrajenih 19 izvennivojskih križanj, 27 nivojskih prehodov bo zavarovanih z avtomatsko napravo za zavarovanje in zapornicami ter 32 nivojskih prehodov ukinjenih. Vsa dela bodo predvidoma zaključena do konec leta 2015.