nedelja, 15. oktober 2017

[ SLO - SŽ / Maribor ] Prihodnje leto pričetek obsežne nadgradnje železnice Maribor-Šentilj

Železniška proga Maribor-Šentilj, dolga skoraj 16 km, ki je del glavne železniške proge Zidani Most-Šentilj-državna meja, je del Baltsko-jadranskega koridorja, ki poteka na relaciji Graz-Šentilj-Maribor-Ljubljana-Koper/Trst, poleg tega je pomembna povezava z Luko Koper ter neposredna povezava Avstrije na Mediteranski koridor.
V prihodnih letih se obeta nadgradnja omenjene proge, pri čemer je ocenjena vrednost investicije 242 milijonov evrov, predvideno pa je tudi sofinanciranje z evropskimi sredstvi v okviru kohezijskega sklada v višini približno 100 milijonov evrov, pojasnjujejo na Direkciji RS za infrastrukturo.


Nadgradnja več železniških postaj in rekonstrukcije

V okviru projekta »Nadgradnja železniške proge Maribor-Šentilj« bo tako izvedena:
 • nadgradnja železniških postaj Maribor, Pesnica, Šentilj,
 • nadgradnja obstoječega tira na odsekih Maribor–Počehova, Pesnica–Šentilj in Šentilj– državna meja,
 • nadgradnja oz. rekonstrukcijo vozne mreže,
 • nadgradnja signalnovarnostnih naprav na obstoječi progi – vgradnja APB,
 • rekonstrukcija obstoječega predora Šentilj,
 • nadgradnja postajališča Cirknica,
 • rekonstrukcija obstoječih prepustov in podvozov za zagotovitev kategorije D4,
 • rekonstrukcija oz. gradnja opornih in podpornih zidov ob progi,
 • ureditev ustrezne protihrupne zaščite ob obstoječem tiru – postavitev proti hrupnih ograj v dolžini cca. 10 km ter pasivna zaščita preostalih stavb pri katerih je prekoračena kritična vrednost hrupa,
 • ureditev križanj cest z železnico na način, da se NPr Pesnica z izvedbo povezovalne ceste ukine; z izvedbo nadvoza Pesnica se ukinejo prehodi NPr Ranca 1, NPr Ranca 2 in NPr Ranca 3; NPr Ranca 4 se zavaruje z zapornicami; NPr Štrihovec 1 in NPr Štrihovec 2 se zaradi izgradnje nadvoza Cirknica ukineta, NPr Štrihovec 4 ostane zavarovan z zapornicami, NPr Šentilj 1 se ukine z izgradnjo povezovalne ceste, ki vodi do NPr Šentilj 2, ki ostane zavarovan z zapornicami; NPr Šentilj 3 se ukine.
 • gradnja nove trase za bodočo dvotirnost na odseku Počehova–Pesnica (gradnjo novega predora Pekel, gradnjo novega viadukta Pesnica)

Pričetek del predvidoma v začetku 2018

“Z izvedbo nadgradnje proge se bo kategorija proge glede na osno obremenitev povečala s kategorije C3 (nosilnost 20 t/os) na D4 (nosilnost 22,5 t/os), povečale se bodo hitrosti na do 120 km/h, skrajšal čas potovanja, povečala se bo prepustna zmogljivosti iz 63 vlakov na dan na 84 vlakov na dan ter prevozna zmogljivost iz 7,1 milijona ton/leto na 9,89 milijona ton/leto. Z modernizacijo in obnovo proge v skladu z evropskimi standardi pa se bo povečala tudi stopnja varnosti prometa,” so še pojasnili.
Izvedba del na obstoječi trasi se bodo predvidoma pričela v začetku 2018 in bodo predvidoma zaključena do konec 2019, izvedba del za novo traso na odseku Počehova – Pesnica – predor Pekel, nadvoz Pesnica pa bo zaključena do predvidoma do konec leta 2021. V tem trenutku je v okviru projekta nadgradnje železniške proge Maribor-Šentilj v teku javno naročilo za izvedbo nadgradnje odseka Pesnica–Šentilj– d.m., podana je bila odločitev o izbiri ponudnika, ki pa še ni pravnomočna. Večina del na predmetnem odseku se bo izvedla v naslednjem letu.
Prav tako je v teku priprava javnega naročila za izvedbo postaje Tezno (vrednost investicije 5 milijonov evrov), postaje Maribor (vrednost 27 milijonov evrov brez DDV) in odseka Maribor–Počehova (predvidena gradnja 2019-2021. Objava predmetnega JN je predvidena v oktobru letošnjega leta, izvedba del pa v letih 2018 in 2019, so še pojasnili na Direkciji.