sobota, 03. april 2021

[SŽ -SLO] Počehovo in Pesnico bo zgrajen nov predor Pekel

 Na odseku med Počehovo in Pesnico bo zgrajen nov predor Pekel, viadukt in podvoz Pesnica, med drugim tudi več železniških prehodov. Na predlog poslanca Pojbiča se je oživila pobuda, da bi po kroni železniškega nasipa čez dolino Pesnice in skozi stari tunel Pekel uredili kolesarko pot, ki bo najkrajša povezava med Mariborom in omrežjem kolesarskih poti, ki se bodo gradile v slovenskogoriških občinah, tudi proti Avstriji.

Direkcija RS za infrastrukturo izvaja projekt nadgradnje železniške proge Maribor-Šentilj-državna meja, ki je eden največjih infrastrukturnih projektov v naši regiji. Projekt nadgradnje železniške infrastrukture in drugih prometnih ter zalednih povezav bo prebivalcem in širši okolici ter gospodarstvu omogočil boljši in hitrejši pretok ljudi in blaga ter bo povečal konkurenčnost občin. Lokalni skupnosti se bo z modernizacijo in nadgradnjo omenjenega železniškega odseka izboljšala predvsem kakovost bivanja, večja bo tudi varnost vseh udeležencev v prometu.

Projekt nadgradnje železniške proge Maribor–Šentilj–d. m. je sestavljen iz več sklopov, do sedaj so bile zaključene aktivnosti v okviru naslednjih sklopov:
– nadgradnja odseka Pesnica–Šentilj–d. m. in nadgradnja železniških postaj Pesnica in Šentilj, ki je bila zaključena avgusta 2019,
– izvedba pasivne protihrupne zaščite, ki je bila zaključena novembra 2019 in
– nadgradnja železniških postaj Tezno, Maribor in odseka Maribor–Počehova, ki je bila zaključena konec septembra 2020.

Projekt zajema tudi gradnjo novega predora Pekel in viadukta Pesnica

Trenutno sta v okviru projekta v teku še naslednja dva sklopa:
Ureditev nove trase na odseku Počehova–Pesnica
Na odseku med Počehovo in Pesnico bo zgrajen nov odsek v dolžini 3,7 km, ki zajema tudi gradnjo predora Pekel v dolžini 1530 m vključno z reševalnim rovom, gradnjo viadukta Pesnica v dolžini 896 m, gradnjo podvoza Pesnica, ureditev tirov in tirnih naprav ter električnega
voznega omrežja, ureditev cest s prometno opremo ter gradnjo aktivne protihrupne zaščite.

Dela v okviru gradnje viadukta Pesnica potekajo po terminskem planu. Izvedli so že globoko temeljenje in temeljne blazine, vse ostalo (stebri, prekladna konstrukcija, …) bo opravljeno v letošnjem in naslednjem letu. Po dokončanju konstrukcije objekta bo izvedena oprema objekta – tir na togi podlagi, vozna mreža, signalno varnostne in telekomunikacijske naprave.

Pričetek del na predoru Pekel je predviden v mesecu marcu 2021. Trenutno se izvajajo dela na južnem in severnem portalu predora. Izkopni material se odvaža na deponiji 2 in 3 b v bližini Dragučove, ki sta predvideni z gradbenim dovoljenjem. Dela na predoru bodo predvidoma končana v marcu 2023.