petek, 24. januar 2014

Nadgradnjo obstoječe glavne dvotirne elektrificirane železniške proge Zidani Most – Celje

Izdelava projekta za izvedbo za nadgradnjo obstoječe glavne dvotirne elektrificirane železniške proge Zidani Most – Celje – 2012-SI-06086-S – na področju vseevropskega prometnega omrežja
(TEN-T)

Evropska komisija je dne 27.11.2013 izdala Sklep Komisije s katerim je dodelila  sredstva za navedeni projekt skupnega interesa, katerega vrednost znaša 3,5 milijona evrov. Projekt je bil za sofinanciranje odobren v okviru večletnega programa razpisa TEN za leto 2012 in bo v višini 1,75 milijona evrov sofinanciran iz TEN-T finančnega inštrumenta.
 
Upravičenec za izvedbo projekta in dodeljena evropska sredstva je Ministrstvo za infrastrukturo in prostor.
 
V okviru projekta bodo izvedene aktivnosti za izdelavo projekta za izvedbo in njegovo revizijo za posodobitev obstoječe glavne dvotirne elektrificirane železniške proge Zidani Most – Celje. Dolžina železniškega odseka je 25 km.

 Projekt za izvedbo je predpogoj za začetek nadgradnje železniške proge. Izdelava projekta za izvedbo je opredeljena v veljavni nacionalni zakonodaji in jo mora ustrezno opraviti izvajalec. Zlasti mora pripravljena dokumentacija vsebovati tehnično poročilo, popis del in materiala, načrte s potrebnimi podrobnostmi itd. V izdelani tehnični dokumentaciji bodo opredeljene rešitve, ki so potrebne za rekonstrukcijo spodnjega ustroja proge, nadgradnjo železniških postaj na zadevnem železniškem odseku ter prilagoditev signalizacijskih, telekomunikacijskih in električnih naprav novi ureditvi proge. Končna različica projekta za izvedbo bo izdelana na podlagi revizijskega poročila, katere cilj je preveriti točnost in pravilnost dokumentacije v zvezi s projektom za izvedbo (vključno z zahtevami za interoperabilnost).
 
Z izvedbo projekta bo omogočen začetek del za povečanje hitrosti in osnih obremenitev vlakov (na 225 KN/os) ter zagotovljena interoperabilnost in varnost železniškega prometa. Po dokončanju projekta za izvedbo, bo upravičenec začel pripravljati investicijsko dokumentacijo. Pred začetkom del se bo upravičenec posvetoval z zadevnim pristojnim okoljskim organom za oceno potrebe po pred presoji vplivov na okolje in/ali, če se izkaže za potrebno, popolni presoji vplivov na okolje. S tem se zagotovi, da so v projektu in njegovi izvedbi upoštevani okoljski vidiki.

Projekt bo zaključen predvidoma do konca avgusta leta 2015.