četrtek, 03. november 2011

InterCityExpress v Dunaju (Westbahnohof)InterCityExpress -Deutsche Bahn AG - DB
ICE 26, Wien Westbahnohof- Dortmund HBF , v Dunaju .