torek, 7. marec 2017

[ SLO - SŽ ] Preverili smo kako daleč je nadgradnja železnice Maribor-Šentilj

Na Direkciji Republike Slovenije za infrastrukturo smo preverili, kdaj se lahko pričakujejo prva dela na železniški progi Maribor-Šentilj: “Za nadgradnjo obstoječega tira, kjer se lokacija tira ne bo spreminjala in se bodo dela izvajala kot vzdrževalna dela v javno korist (VDJK), je v zaključni fazi izdelava projektne dokumentacije – izvedbeni načrt (IzN).”
V okviru nadgradnje železniške proge Maribor-Šentilj bo izvedena nadgradnja železniških postaj Maribor, Pesnica, Šentilj, nadgradnja postajališč Košaki in Cirknica, nadgradnja obstoječega tira, nadgradnja oz. rekonstrukcija vozne mreže, nadgradnja SV naprav na obstoječi progi – vgradnja APB in rekonstrukcija obstoječega predora Šentilj, na ministrstvu za infrastrukturo pojasnijo kaj vse spada v načrt za obnovo: “V sklopu projekta bodo urejeni obstoječi nivojski prehodi, rekonstruirani obstoječi prepusti in podvozov za zagotovitev kategorije D4, izvedena bo rekonstrukcija oz. gradnja opornih in podpornih zidov ob progi, ter urejena bo ustrezna protihrupna zaščita ob obstoječem tiru.”


Dela najprej na odsekih, kjer se lokacija tira ne spreminja

Z lastniki zemljišč, v katera bo potencialno potrebno poseči se še ne pogovarjajo: “Glede na obstoječ terminski plan je predvideno, da se naprej začne z deli na tistih odsekih, kjer se lokacija obstoječega tira ne spreminja in se bodo dela izvajala v okviru vzdrževalnih del v javno korist (VDJK), kar pa pomeni, da ne prihaja do posegov na tuja zemljišča. Za dela, ki jih bomo izvedli v okviru gradbenega dovoljenja (novogradnja odseka Počehova–Pesnica) ter za dela v sklopu ureditev križanj cest z železnico, bomo aktivnosti v zvezi s pridobivanjem zemljišč pričeli takoj po dokončanju projektov za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD).”

Kako daleč pa so?

Objava javnega naročila za izbor izvajalca za izvedbo del na odseku Pesnica–Šentilj–državna meja je predvidena konec marca 2017, pojasnijo na ministrstvu in dodajo: “Gre za dela, ki se bodo izvajala kot vzdrževalna dela v javno korist (VDJK). V kolikor bodo postopki javnega naročanja tekli v okviru pričakovanj, bomo z deli na območju od Pesnice do državne meje začeli koncem leta 2017 oz. v začetku 2018. Objave javnih naročil za preostale sklope del so predvidene v letu 2018. Zaključek del, vključno z izvedbo del na novi trasi – predor Pekel, nadvoz Pesnica, pa je predviden v prvi polovici leta 2021.”


Bolj bo poskrbljeno za varnost

V okviru projekta bodo predvidoma do leta 2021 vsi prehodi ustrezno zavarovani. Predvidena je izgradnja dveh novih izvennivojskih križanj (nadvoz Ranca ter Štrihovec), nekaj prehodov bodo ukinili, trije prehodi na odseku Maribor–državna meja pa bodo ostali zavarovani z avtomatsko napravo za zavarovanje.
Na odseku Počehova–Pesnica pa je predvidena tudi novogradnja predora Pekel in viadukta Pesnica. Za ta del je izdelan Idejni projekt (IdP), še pojasnijo in dodajo: “V teku je postopek javnega naročila za izbiro izvajalca/projektanta za izdelavo Projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD) ter Projekta za izvedbo (PZI). Dokončanje predmetne projektne dokumentacije je predvideno konec leta 2018. V izdelavi pa je že Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD) ter projekt za izvedbo (PZI) za ureditev križanj cest z železnico. Ti projekti bodo izdelani sredi letošnjega leta.”